Våra utgångspunkter

 

Funktionsrätt Norrbottens utgångspunkter för det
intressepolitiska arbetet.

 

Vi arbetar tillsammans inom samarbetsorganet utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt
Vi verkar för att människor med funktionsnedsättning tillförsäkras samma ekonomiska, sociala, kulturella standard, bemötande och tillgänglighet, som övriga medborgare.
Vi verkar för utbyggnad och insatser avseende vård, habilitering och rehabilitering.
Vi verkar för upplysning och utbildning, avseende förhållande och problem i samhället för människor med funktionsnedsättning
Föreningarna arbetar genom samarbetsorganet och lämnar varandra stöd i gemensamma frågor och samordnade insatser.

FN-konventionen

Funktionsrätt Norrbotten utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är ett redskap som handikapprörelsen kan använda i det intressepolitiska området. Den spänner över alla samhällets områden och beskriver vilka åtgärder som behövs för att människor ska sina ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter tillgodosedda.
Funktionsrätt Norrbotten har tillsammans med SRF enats om tre prioriterade arbetsområden för att uppnå ett samhälle för alla som bygger på allas lika värde och rättigheter. De tre arbetsområdena är:
– Tillgänglighet och bemötande
– Hälso- och sjukvård
– Arbete